Общи условия

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

СТАЙЛАЙЗ ООД е търговец на дребно на дрехи и аксесоари, който съчетава експертни съвети за стил и уникални модни продукти, за да достави лесно, приятно и персонализирано пазаруване на своите клиенти. СТАЙЛАЙЗ ООД („СТАЙЛАЙЗ“, „Ние“, „Нас“) предлага услуга, която ви дава достъп до дрехи и аксесоари от утвърдени и актуални марки.

Общите условия на СТАЙЛАЙЗ обвързват всички клиенти/ купувачи/ потребители на платформата. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Oбщите условия за използването му, навършили сте пълнолетие за сключване на обвързващ с нас договор и сте се съгласили да спазвате условията безусловно. Препоръчваме на потребилите да прочетат общите условия преди закупуването на стоки и в случай, че не сте съгласни с някои от условията да не използвате уеб страницата.

 

2.ПРЕДМЕТ

Следните общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СТАЙЛАЙЗ ООД  и клиентите на електорнния магазин. Те образуват обвързващо споразумение между вас и нас и определят използването на уебсайта, намиращ се на www.stylize.bg („Сайтът“, „платформата“), услугите предлагани чрез Сайта, както и всички поръчки, които направите.

 

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1 Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава профил на сайта, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2 Продавач – СТАЙЛАЙЗ ООД.

3.3 Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.stylize.bg

3.4 Платформата – сайта на СТАЙЛАЙЗ ООД.

3.5 Потребител (Клиент) – всяко физическо лице над 18 г. или юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на сайта и което чрез завършването на процеса на създаване на профил е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в сайта.

3.6 Профил – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно купавача/потребителя и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в профила да е вярна, пълна и актуална.

3.7 Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между СТАЙЛАЙЗ и Клиента, чрез който Клиентът заявява на СТАЙЛАЙЗ, през сайта, намерението си за купуване на стоки.

3.8 Кутия – съдържа 5 елемента дрехи, които СТАЙЛАЙЗ се задължава да изпрати на купувача след успешна регистрация на сайта и попълнен въпросник.

3.9 Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки през сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на платформата.

 

4. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Информация съгласно Закона за електронна търговия:

4.1 Наименование на Продавача: „СТАЙЛАЙЗ“ ООД, ЕИК 205673764
4.2 Седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул.“Асен Златаров“ №15
4.3 Адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Шумен 9700, ул.“Асен Златаров“ №15, телефонен номер +359 899 794 544 и имейл адрес hello@stylize.bg
4.4 Данни за кореспонденция: гр. Шумен 9700, ул.“Асен Златаров“ №15

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6 
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

6ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

6.1 СТАЙЛАЙЗ е електронен магазин, достъпен на адрес www.stylize.bg, на който се извършват търговия с облекло, обувки и аксесоари, чрез който потребителите имат възмовност да сключат договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от СТАЙЛАЙЗ в електронния магазин стоки.

6.2 СТАЙЛАЙЗ организира доставянето на стоките и гарантира правата на потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6.3 Клиентите сключват със СТАЙЛАЙЗ договор за покупко-продажба за получаването на кутия, която може да съдържа дрехи, обувки и аксесоари. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на СТАЙЛАЙЗ.

6.4 За да бъде сключен договорът, Клиентът прави поръчка след като направи успешна регистрация и попълни въпросника, наличен на сайта, както и адрес за доставка и начин на плащане.

6.5 По силата на сключения с клиента договор за покупко-продажба, СТАЙЛАЙЗ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на определените чрез интерфейса в платформата стоки. Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора със СТАЙЛАЙЗ.

6.6 Ползвателите заплащат на СТАЙЛАЙЗ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на проформата получена заедно с кутията.

6.7 Клиентът и СТАЙЛАЙЗ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез елктронни изявления по смисъла на Закона за електорнния документ и електорнния подпис  и чл. 11 от Закона за електронна търговия.

6.8 Предполага се, че елктронните изявления, извършени от Клиента на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 

7ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

7.1 Можете да разглеждате сайта като посетител или да създадете профил („Профил“), за да станете клиент („Клиент“, „Потребител“). Трябва да сте Клиент, за да поръчате кутия и да закупите продукти.

7.2 За да станете Клиент, трябва да натиснете върху бутона Впиши се, намиращ се на началната страница на сайта www.stylize.bg и след това изберете Регистрация. Посочете вашето име, пол, имейл адрес, друга информация за регистрация и изберете парола, която не трябва да споделяте с трети страни. Регистрацията със СТАЙЛАЙЗ е безплатна. Когато станете Клиент, Вие гарантирате, че: (а) цялата необходима информация за Профила, която предоставяте е достоверна и точна, и (б) Вие ще поддържате точността на тази информация за Профила.

7.3 Трябва да сте навършили 18 години, за да бъдете наш Клиент. Ако по-късно открием или подозираме, че лице под 18-годишна възраст е направило поръчка, си запазваме правото да предприемем стъпки за отмяна на тази заявка.

7.4 За да е успешна регистрацията и създаването на профил, клиентът трябва да е съгласен с тези общи условия и с политиката за поверителност. Ако клиентът не желае да е обвързан с условията за ползването им, той няма право да ползва услугите на СТАЙЛАЙЗ и да поръчва или купува дрехи и аксесоари.

7.5 СТАЙЛАЙЗ ще съхранява личните данни, съхранени при регистрация, така че Клиентът да може да влезе отново във всеки един момент с неговите/нейните данни за достъп. Обработката на лични данни и общата защита на данните са регламентирани в нашата декларация за сигурност.

7.6 Клиентът може да поиска от СТАЙЛАЙЗ да изтрие определена информация или да закрие профила си. В такъв случай клиентът е нужно да се свърже със СТАЙЛАЙЗ на имейл адрес hello@stylize.bg и да посочи детайлите.

 

8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

8.1 Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувачът и СТАЙЛАЙЗ, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях. Договорът за покупко-продажба се сключва на български език, посредством интерфейса на интернет страницата www.stylize.bg. Страни по договора са Клиентът и СТАЙЛАЙЗ.

8.2 За да може да получи кутия, Клиентът следва да изпълни следната процедура от действия:

- успешно да се регистрира на сайта www.stylize.bg – включва име, фамилия, пол и парола;
- попълни въпросника;
- попълни адрес за доставка;
- попълни информацията за метод на плащане – име и фамилия, номер на карта, валидна до дата, CVV.

8.3 Клиентът може да направи поръчка за кутия само и единствено ако е регистриран на интернет платформата на СТАЙЛАЙЗ. Ако клиентът е нерегестриран е невъзможно да направи поръчка.

8.4 Въз основа на личните данни , които клиентът въвежда на сайта, СТАЙЛАЙЗ избира различни стоки и ги изпраща на Клиента. Изборът на стоките е по усмотрение на СТАЙЛАЙЗ. Клиентът ще получи кутия с дрехи и аксесоари на максимална стойност 1,000лв. с ДДС. Личните данни могат да бъдат въвеждани на сайта, където се намира онлайн въпросникът, създаден от СТАЙЛАЙЗ. Клиентът ще получи потвърждение по имейл, когато СТАЙЛАЙЗ изпрати кутията с дрехи и артикули.

8.5 Изпращането на кутията, след като Клиентът е декларирал своето съгласие за това, представлява оферта от страна на СТАЙЛАЙЗ за сключване на договор за покупко-продажба по отношение на изпратените модни артикули и аксесоари на определената цена, максимум 1,000лв. с ДДС. Когато пакетът със стоки бъде приет от Клиента или от трета страна, оторизирана от него/нея, договорът ще се счита за сключен. Независимо от това, Клиентът има право и на законно право на отмяна, която е описана в точка 12 от Общите условия.

8.6 СТАЙЛАЙЗ е длъжен да уведоми Клиентът по имейл адрес, когато след получена заявка, складовите наличности не са достатъчни и доставката няма как да бъде извършена.

8.7 СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да откаже без обяснение доставка на стоки на определени Клиенти в случаите когато прецени, че има риск от измама.

8.8 Стоките, изпратени от СТАЙЛАЙЗ, остават негова собственост до пълното уреждане на искането за покупна цена. Клиентът няма право да препродава стоките, докато не придобие правото на собственост.

8.9 Клиентът няма право да залага стоките или да ги заложи като обезпечение. Той/тя трябва незабавно да уведоми СТАЙЛАЙЗ в случай на запор или конфискация или други намеси от трети страни.

8.10 В случай на неплатежоспособност от страна на клиента, СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да използва всички законодателни мерки и средства, за да приведе съответният клиент под отговорност по съдебен и извънсъдебен ред.

 

9. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9.1 При доставянето на стоките, клиентът получава проформа с ценова листа за всички доставени стоки. Посочените цени са в български лева и са крайни цени, включително всички ценови компоненти и дължими данъци. Няма да се начисляват допълнителни разходи за пратката.

9.2 СТАЙЛАЙЗ не разкрива цените на своите продукти, докато не получите поръчаната кутия. СТАЙЛАЙЗ се стреми да следва стила и ценовите предпочитания, които изразявате в профила си,въпреки това, ние не гарантираме, че всеки елемент от вашата кутия ще отговаря на тези предпочитания.

9.3 Вие носите отговорност за заплащането на всички продукти във вашата кутия, независимо дали те съответстват на вашия стил или не, освен ако не върнете продуктите в съответствие с нашите правила.

9.4 СТАЙЛАЙЗ може да осигури определени промоции. Ако клиентът закупи всички стоки от кутията получава намаление от общата цена на продуктите. Това ще бъде отразено върху проформата.

9.5 СТАЙЛАЙЗ предлага следните възможности на плащане: плащане с дебитна или кредитна карта. СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да предлага индивидуални методи на плащане или да ги предлага само за конкретни поръчки.

9.6 При успешно поръчана кутия, като правило Клиентът ще трябва да осигури обезпечение на изпратените стоки. За тази цел СТАЙЛАЙЗ блокира сумата от 10 лева от сметката на Клиента. Причината за това е предпазване от измама. Блокираните средства ще останат блокирани, докато Клиентът не върне стоките или плащането на запазените дрехи и аксесоари е успешно.

9.7 Клиентът трябва изпрати стоките, които не желае да запази до офис на Спиди АД в рамките на 3 дни от получаване на пратката и СТАЙЛАЙЗ ще поеме разходите за връщане на пратката. След като стоките са успешно върнати или най-късно на 7-мия ден след първоначалната доставка, сумата на запазените дрехи става изискуема и СТАЙЛАЙЗ ще таксува вашата дебитна или кредитна карта. За плащания от чужбина, клиентът поема всички допълнителни разходи, като банкови такси и такси за банков превод.

9.8 Срокът за блокиране на суми по VISA карти е 7 дни от направената поръчка. В случаи на забавяне този срок не е достатъчен, за да се изпрати кутия до Клиента и да бъде върната в рамките на този срок. В тези случаи СТАЙЛАЙЗ си запазва правото на седмия ден когато е направена поръчката, да блокира нови 10 лв. от картата на Клиента, които отново служат като гаранция против измама. Възможно е в рамките на кратък период от време (до 3 работни дни) общата сума от 20 лв. да остане блокирана по картата VISA на съответния Клиент. При направена поръчка Клиентът се съгласява с това правило. 

9.9 Като ни изпратите данните си за плащане, Вие ни упълномощавате да таксуваме дебитната или кредитната Ви карта или друг метод на плащане, който е на разположение в съответствие с тези Общи условия. Вие заявявате, че няма да използвате дебитна или кредитна карта или друга форма на плащане, освен ако нямате всички необходими права за това. Ние няма да носим отговорност в случай, че трети лица, действащи със или без Вашето разрешение, използват Вашата кредитна или дебитна карта. Въпреки това можете да ни съобщите на имейл адрес hello@stylize.bg  за всяко неразрешено използване на вашата карта и ние ще използваме мерки в рамките на нашия контрол, за да предотвратим бъдещо неразрешено използване на вашата карта.

9.10 Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на отчет за продажби в съответствие с действащото българско законодателство.

9.11 Продавачът ще издаде на купувача отчет за продажби за закупените продукти въз основа на информацията, предоставена от купувача.

9.12 С цел правилното съставяне на отчета за продажби за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си.

 

10. ДОСТАВКА

10.1 Стоките ще бъдат доставени на адреса, посочен при установяването на регистрация или когато поръчката е била направена. Ако адресът на получателя е посочен неправилно, клиентът понася направените допълнителни разходи. Същото се прилага, ако стоките не могат да бъдат доставени.

10.2 Разходите за подготовка и доставка се поемат от СТАЙЛАЙЗ за доставки до България. Стоките ще бъдат изпратени чрез фирма за доставка, избрана от СТАЙЛАЙЗ, директно на адреса, посочен от Клиента. Като правило, кутиите ще бъдат доставени до десет работни дни (не се включват уикендите и празниците). За момента СТАЙЛАЙЗ доставя кутии само на територията на България.

10.3 В случай на доставка, рискът се прехвърля на клиента, когато пратката, съдържаща стоките, които трябва да бъдат доставени, бъде предадена от превозвача на Клиента или негов упълномощен представител или на адреса за доставка, посочен от Клиента.

10.4 Когато ни изпратите заявка за кутия, нашият доставчик на обработка на плащанията или доставчик на услуги на трета страна може да се опита да потвърди вашия адрес и да провери за потенциална измама.

 

11. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

11.1 В случай на връщане, клиентът трябва изпрати стоките, които не желае да запази до офис на Спиди в рамките на 3 дни от получаване на пратката и СТАЙЛАЙЗ ще поеме разходите за връщане на пратката. Клиентът ще намери в кутията ваучер, който съдържа код валиден за 3 дни след получаване на кутията. Чрез този код, Клиентът може да изпрати обратно дрехите, които не желае да закупи безплатно. Ако дрехите не бъдат върнати в офис на Спиди до 3 дни след получаване на кутията, ваучерът става неактивен и СТАЙЛАЙЗ няма да заплати доставката. Алтернативен адрес за връщане на кутия може да бъде намерен по-долу:

СПИДИ - гр. Шумен, бул. Симеон Велики 46В, за фирма: СТАЙЛАЙЗ ООД, тел: 0899794544

11.2 Всички продукти, върнати обратно, трябва да са в първоначалното състояние, задължително със запазена етикеция, изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждане, вследствие на употреба или други обстоятелства. Ако тези условия не са спазени, СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да Ви уведоми по имейл и да таксува вашата дебитна или кредитна карта на цената на съответната стока.

 

12. ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1 Съгласно ЗЗП, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупената стока в срок от 14 дни от приемане на стоките от потребилителя или трето лице посочено от него. В този случай Клиенът заплаща всички разходи за връщане на пратката.

12.2 Цената за възстановяване, освен ако не са представени други данни за сметката, ще бъде възстановена в картата, с която е направено първоначалното плащане.       

12.3 Клиентът може да упражни правото на отказ на договора със СТАЙЛАЙЗ като отправи писмено заявление чрез стандартния формуляр за отказ от договора:

 

                                            

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До СТАЙЛАЙЗ ООД

Шумен, Асен Златаров 15, ЕИК 205673764

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на …………………. 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

 

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

………………. ……………………………. 

/Дата/ /Подпис на потребителя

 

12.4 Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, той следва да върне стоката на СТАЙЛАЙЗ в търговски вид не по-късно от 14 календарни дни от получаването на пратката на адрес СПИДИ - гр. Шумен, бул. Симеон Велики 46В, за фирма: СТАЙЛАЙЗ ООД, тел: 0899794544. Всички разходи по връщането на стоките от Клиента до СТАЙЛАЙЗ след изтичането на Пробния период от 3 дни, са изцяло за сметка на Клиента и той/тя може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоките на адрес: СПИДИ - гр. Шумен, бул. Симеон Велики 46В, за фирма: СТАЙЛАЙЗ ООД, тел: 0899794544.

12.5 Всички продукти, върнати обратно, трябва да са в първоначалното състояние,  със задължително запазена етикеция, изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждане, вследствие на употреба или други обстоятелства. Ако тези условия не са спазени, СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да Ви уведоми по имейл и да таксува вашата дебитна или кредитна карта на цената на съответната стока.

 

13. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

При направен отказ на договора от Клиента, СТАЙЛАЙЗ му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки, ако условията в точка 12.5 са изпълнени. СТАЙЛАЙЗ ще възстанови сумата в картата, с която е направено първоначалното плащане.

 

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

14.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

15. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.1 Потребителят има право:
- на достъп до електронния магазин при спазване на условията за достъп;
- на достъп и корекция на личните си данни;
- да откаже да получи закупената от него стока при спазване на настоящите общи условия и приложимото законодателство;
- да поръча кутия след успешна регистрация;
- да се информира за състоянието на направената поръчка.

15.2 Потребителят се задължава:
- да посочва точни и валидни имена, телефон, адрес за доставка;
- да заплати цената на поръчката според обявените правила в тези общи условия;
- да получи стоката;
- да предприеме необходимите разумни мерки с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно СТАЙЛАЙЗ в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
- да спазва реда и условията за размяна на стоки;
- да защитава своите права и законни интереси, както и да пази търговските си тайни, станали негово достояние в процеса на изпълнение на договора и тези Общи условия;
- да не прави публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между клиента и СТАЙЛАЙЗ по време и след изтичане на договора. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни или електронни медии, интернет форуми, лични или публични сайтове и други.

15.3 При неспазване на поетите задължения СТАЙЛАЙЗ ООД има право да спре достъпа на потребителя и трети лица до потребителския му профил.

15.4 Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

15.5 Потребителят дължи обезщетение на СТАЙЛАЙЗ ООД за всички претърпени вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията на потребителя.

 

16. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СОБСТВЕНИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

16.1 СТАЙЛАЙЗ ООД има право:
- когато потребителят ползва услугите в нарушение на общите условия да прекрати ползването на сайта;
- да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки“. „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на компютъра, мобилния телефон или друго терминално оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет;
- да изпраща до потребителя имейли и нюзлетъри, за да информира клиента за предстоящи промоции или промени.

16.2 СТАЙЛАЙЗ ООД се задължава:
- да достави в срок на потребителя заявената за покупка стока;
- да прехвърли собствеността на стоките след като потребителят е спазил всички задължения и има успешно завършено плащане;
- да полага грижи да поддържа инфромацията в електронния магазин винаги вярва и актуална;
- да защитава своите права и законни интереси, както и да пази търговските си тайни, станали негово достояние в процеса на изпълнение на договора и тези Общи условия.

16.3 СТАЙЛАЙЗ ООД е длъжен да обезщети потребителя за всички вреди, причинени от електронния магазин, умишлено или при проява на груба небрежност.

 

17. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

17.1 Не е разрешено, без изричното предварително съгласие на СТАЙЛАЙЗ, да се копира съдържание от сайта на адрес www.stylize.bg  и да се използва по друг начин. По-специално не е разрешено използването на услугата чрез автоматизиран софтуер (например скриптови програми). Това важи особено ако целта на този софтуер е да генерира или да получи определени данни.

17.2 СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да променя или намалява обхвата на функционалностите на сайта по всяко време или да ги прекрати. В случай на необходима поддръжка, не може да се изключи възможността, сайтът да е временно недостъпен. В отделни случай може да възникне загуба на данни. СТАЙЛАЙЗ не носи отговорност за такива загуби на данни.

 

18. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И СТАЙЛАЙЗ

18.1 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Клиентът има право да отнася всички спорове със СТАЙЛАЙЗ относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

18.2 В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за Защита на Потребителите.

 

19. ВРЪЗКА КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

19.1 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. СТАЙЛАЙЗ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

19.2 Всички сайтове, достъпни чрез електронния магазин, са независими и СТАЙЛАЙЗ не поема отговорност за вреди, настъпили за потребителя в резултат на използването на тези сайтове.     

 

20. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните се събират, обработват и съхраняват изключително и в съответствие с изискванията на българските закони за защита на данните и GDPR (General Data Protection Regulation). Декларацията за поверителност е част от тези Общи условия и е достъпна по всяко време на сайта на СТАЙЛАЙЗ на адрес https://stylize.bg/pages/3/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html.

 

21. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи Условия няма да води до недействителност на целия договор.

21.2 В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между СТАЙЛАЙЗ и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

21.3 За неуредени въпроси в Общите условия се прилагат текущите закони на Република България.

 

22. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

22.1 СТАЙЛАЙЗ си запазва правото да коригира  и изменя тези Общи условия по всяко време в рамките на законно допустимите граници. Документът може да се противопостави на клиенти/ купувачи/ потребители  от момента, в който е публикуван на сайта. В случай на такава промяна, ние ще публикуваме на сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим да проверявате съдържанието на настоящия документ. За текущи договорни отношения, особено за вече направени поръчки, по правило се прилага версията на тези Общи условия, приложима при сключването на съответната правна сделка.

22.2 Първоначалната версия на общите условия влиза в сила от 20.10.2019.

 

Последно променени, 08.09.2020